Tästä kaikki lähti. Liityin Kokoomukseen ja Espoon Kokoomuksen paikallisyhdistykseen vuonna 2005. Olen toiminut Kansallisseuran hallituksessa siitä lähtien.

Käy katsomassa ajatuksia eri asioihin Ylen vaalikoneesta

Miksi juuri minut kannattaa valita kunnanvaltuustoon?
Olen hyvinvoinnin, koulutuksen, varhaiskasvatuksen asiantuntija & osaaja koulutukseni sekä työkokemukseni & poliittisten luottamustoimien kautta. Olen luotettava, yhteistyökykyinen päätöksentekijä.
Mitä asioita haluan edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää varhaiskasvatuksen & koulutuksen laadun ja tarjonnan kehittämistä, sitä on esim. terveet tilat ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus sekä elinikäisen oppimisen tukeminen. Haluan edistää lasten harrastusmahdollisuuksia. Haluan vahvistaa ympäristövaikutusten arviointia ja huomiointia päätöksenteossa. Ihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen panostettava kaikissa elämänvaiheissa. Ikääntyville tarvittava turva, omaishoitoon riittävä tuki.

Elinikäinen oppiminen

Elinikäisen oppimisen (Lifelong learning) ajatuksen mukaan ihminen oppii uusia asioita koko elämänkaarensa ajan niin formaalisti, non-formaalisti kuin informaalistikin. Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy nopeaa vauhtia. Yksilöiden henkilökohtainen kehittyminen, menestyminen jatkuvassa muutoksessa olevilla työmarkkinoilla sekä kyky osallistua yhteiskunnan toimintaan edellyttävät oppimista, taitojen ja osaamisen kehittämistä läpi elämän. Tämä ei suinkaan kumoa vaan laajentaa ajatusta lapsena / nuorena oppimisen tärkeydestä sekä formaalissa koulutuksessa opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämisestä työelämässä, jatko-opinnoissa kuin elämässä yleensäkin.

Varhaiskasvatus

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja se on tärkeä osa elinikäisen oppimisen jatkumoa.

Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä ja kaventaa lasten hyvinvointi- ja terveyseroja. Varhaiskasvatuksella edistetään lapsen kognitiivisia, motorisia, emotionaalisia ja sosiaalisia valmiuksia. Varhaiskasvatuksella on tärkeä tehtävä oppimisvalmiuksien kehittämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä ja maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisessa.

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on merkitystä myös tuottavana investointina. Kansainvälisten tutkimusten mukaan varhaiskasvatukseen investointi on julkiselle taloudelle tuottavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi talousnobelisti James Heckman on todennut, että varhaiskasvatus ja muut varhaislapsuuden palvelut ovat erittäin tuottava investointi julkiselle taloudelle.

Mielestäni yli kolme vuotiaiden varhaiskasvatus tulisi olla maksutonta 20 h/vkossa.